Hami鈴聲館
藝人歌曲
桃花諾【電視劇「上古情歌」片尾曲】
G.E.M. 鄧紫棋

情人【Live Version/粵語】
G.E.M. 鄧紫棋

Where Did U Go 2.0【Remix/粵語】
G.E.M. 鄧紫棋

A.I.N.Y.(愛你)【Live Piano Version】
G.E.M. 鄧紫棋

瞬間
G.E.M. 鄧紫棋

泡沫
G.E.M. 鄧紫棋

潛意式的殘酷
G.E.M. 鄧紫棋

Oh Boy
G.E.M. 鄧紫棋

After Tonight
G.E.M. 鄧紫棋

失真【粵語】
G.E.M. 鄧紫棋

奇蹟
G.E.M. 鄧紫棋

不存在的存在
G.E.M. 鄧紫棋

心之焰【電視劇「楚喬傳」片尾曲】
G.E.M. 鄧紫棋

再見【Club Remix】
G.E.M. 鄧紫棋

多遠都要在一起【Dub Mix】
G.E.M. 鄧紫棋