Hami鈴聲館
藝人歌曲
Papa Mama Loca Pipa【動畫電影「Despicable Me 3 神偷奶爸3」原聲帶原創歌曲】
The Minions 小小兵

Tiki Tiki Babeloo【動畫電影「Despicable Me 3 神偷奶爸3」原聲帶原創歌曲】
The Minions 小小兵

Malatikalano Polatina【動畫電影「Despicable Me 3 神偷奶爸3」原聲帶原創歌曲】
The Minions 小小兵